مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانلود

کاتالوگ‌ها

 

ارائه فایل سخنرانی‌های برگزار شده

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳