مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
در رسانه‌ها
© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳