مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
اعضای تیم پژوهش

دانشجویان عضو تیم پژوهش عبارتند از:

سید عباس حسینی

 • دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، عضو بنیاد ملی نخبگان
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (معدل ۱۹٫۶ ، رتبه ۱) دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر (معدل ۱۹٫۸، رتبه ۱)، دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه ۱ کنکور دکترای هوش مصنوعی
 • مدال طلای المپیاد دانشجویی کامپیوتر کشوری و مدال نقره المیپاد دانش‌آموزی کشوری

سید علی اوصیا

 • دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، عضو بنیاد ملی نخبگان
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر (معدل ۱۸٫۱، رتبه ۱)، دانشگاه صنعتی شریف
 • پذیرش دوره دکترای مستقیم در دانشگاه صنعتی شریف
 • دارنده مدال برنز المپیاد ریاضی کشوری

دامون نشتاعلی

 • دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی برق (معدل ۱۸٫۵)، دانشگاه صنعتی شریف
 • پذیرش دوره دکترای مستقیم در دانشگاه صنعتی شریف

علی خدادادی

 • دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، عضو بنیاد ملی نخبگان
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (معدل ۱۸٫۷)، دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر (معدل ۱۷٫۶، رتبه ۳)، دانشگاه صنعتی شریف

علی زارع زاده

 • دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی هوافضا (معدل ۱۶٫۹، رتبه ۴)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کارشناسی ارشد هوافضا، و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (معدل ۱۸٫۵، رتبه ۳)، دانشگاه صنعتی شریف
 • منتخب مرحله اول المپیاد فیزیک کشوری

امیر نجفی

 • دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، عضو بنیاد ملی نخبگان
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق (معدل ۱۸٫۳، رتبه ۱)، دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی برق (معدل ۱۶٫۵)، دانشگاه صنعتی شریف
 • مدال برنز المپیاد فیزیک بین‌المللی و مدال طلای المپیاد فیزیک کشوری

برنا کنعانیان

 • دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق (معدل ۱۷٫۴)، دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی برق (معدل ۱۷٫۴)، دانشگاه آزاد

محمد جواد صالحی

 • دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق (معدل ۱۶٫۱)، دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی برق (معدل ۱۸٫۷)، دانشگاه صنعتی شریف

مریم رمضانی

 • دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، عضو بنیاد ملی نخبگان
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (معدل ۱۸٫۷)، دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر (معدل ۱۷٫۹، رتبه ۱)، دانشگاه صنعتی شریف
© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳