مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ابزار مدیریت شبکه مبتنی بر نرم افزار

با توجه به مطرح شدن مفهوم مبتنی بر نرم ­افزار (Software Defined) در دنیا و گزارش­های مقبولیت و نیاز به ابزارهای مرتبط در این حوزه، این پروژه تحقیق و توسعه بر روی ابزارهای مرتبط متن‌باز در این حوزه را آغاز نموده است. محصول هدف گذاری شده این شاخه پروژه، ابزار مرکزی مدیریت شبکه مبتنی بر نرم­افزار است.

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳