مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
کتابچه راهنمای تیم پژوهش

کتابچه راهنمای تیم پژوهش به منظور آشنایی متقاضیان عضویت در تیم و پژوهشگران عضو با اهداف و ارزش‌های تیم، و همچنین آگاهی از قوانین و دستورالعمل‌های وضع شده درمرکز نوآوری برای دستیابی آسان‌تر افراد به اهداف تعریف شده تهیه شده است. لازم به ذکر است که نزدیکتر کردن حوزه‌های پژوهش و فناوری در کشور و تربیت محققان متعهد، منضبط و توانمند اهداف اصلی تیم هستند.

لینک دانلود آخرین نسخه کتابچه راهنمای تیم پژوهش (نسخه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹)

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳