مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
حامیان مرکز نوآوری

دانشگاه صنعتی شریف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حامیان اولیه مرکز نوآوری بودند. ولی با مرور زمان و مشاهده فعالیت‌های موثر گروه‌های فناورانه مرکز نوآوری سازمان‌ها و موسسات دیگری نیز به جمع حامیان مرکز افزوده شدند. سازمان فناوری اطلاعات کشور و شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) از دیگر حامیان عمده مرکز هستند.

 

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳