مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراخوان‌های همکاری

مرکز نوآوری برای رسیدن به اهداف و رسالت خود، از پژوهشگران و فناوران برجسته حوزه فعالیت‌های خود، در قالب‌های مختلفی دعوت به همکاری می‌نماید. در حال حاضر فراخوان‌های زیر برای جذب پژوهشگر و ایجاد همکاری در مرکز فعال هستند:

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳