مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
تیم‌ها

تیم‌های اصلی مرکز بر اساس پروژه‌های در دست انجام، در حال حاضر عبارتند از:

در آینده نزدیک، تیم‌های زیر نیز به این مجموعه افزوده می‌شوند:

 

  • طراحی و ساخت نمونه اولیه محیط‌های هوشمند

یک تیم پژوهشی از برترین دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیز این تیم‌های فناورانه را در حوزه‌های تحقیقاتی پشتیبانی می‌کنند.

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳