مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
آرشیو اخبار
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - برگزاری سخنرانی «Approximation Algorithms for Capacitated Multiple Travelling Repairmen» در مرکز نوآوری
۱۱ دی ۱۳۹۵ - برگزاری سخنرانی «Automated Generation of Oracles for Testing User-Interaction Features of Mobile Apps» در مرکز نوآوری
۴ مهر ۱۳۹۵ - برگزاری سخنرانی «Computing Systems and Architectures: Past, Present, and Future» در مرکز نوآوری
۴ مهر ۱۳۹۵ - برگزاری سخنرانی «Algorithm Design with Knowledge: Secretaries and Prophets» در مرکز نوآوری
۷ شهریور ۱۳۹۵ - برگزاری سخنرانی «Software Test Automation Using Data Analytics» در مرکز نوآوری
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ - موفقیت آقای دکتر عیسی زارع پور پسادکتری مرکز نوآوری در کسب پایان نامه برتر سال ۲۰۱۵ دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - برگزاری سخنرانی و کارگاه «آشنایی با ابزارهای پردازش داده‌های حجیم» در مرکز نوآوری
۶ مرداد ۱۳۹۵ - برگزاری سخنرانی «Under Hood of Digital Circuit Simulation, Concepts, and Implementation» در مرکز نوآوری
۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - برگزاری سخنرانی «پیاده‌سازی رمزنگاری با منحنی‌های بیضوی و پساکوانتومی در سامانه نهفته» در مرکز نوآوری
۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - برگزاری سخنرانی «کاربرد الگوریتم‌های بازسازی سازگار در بینایی کامپیوتری و تصویربرداری سه‌بعدی» در مرکز نوآوری

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳